برنامه درسی نیمسال اول 97-98 سطح 3 دوره نهم

برنامه درسی سطح سه نيمسال اول سال تحصيلي 98-97  ترم پنچم (دوره نهم)

ايام هفته

عنوان درس

نام استاد

تعداد واحد

ساعت برگزاري

شنبه

انگلیسی تخصصی1و2 #

حجت الاسلام والمسلمین  براتی

4

 16-15

17-16

مکاتب وجریانات فکری مهم شیعه  *

حجت الاسلام والمسلمین  خلیفه

2

18-17

19-18

یکشنبه

حکومت از دیدگاه شیعه باتاکید بر نظریه ولایت فقیه

حجت الاسلام و المسلمین  باقرزاده

2

 16-15

17-16

حکومتها، نهضت ها  وجنبش های شیعی

حجت الاسلام و المسلمین  رضوی

2

18-17

19-18

 

دوشنبه

روابط شیعیان با اهل سنت  وبالعکس(2)

 

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم زاده

2

 16-15

17-16

انگلیسی تخصصی 1و2 #

 

حجت الاسلام والمسلمین  براتی

ادامه تدریس شنبه

18-17

19-18

سه شنبه

شناخت اجمالی مذاهب فقهی  اهل سنت

حجت الاسلام و المسلمین کمال

2

 16-15

17-16

نشست علمی

استاد مدعو

 

18-17